Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Krzyżanowice

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy domowej. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład grup diagnostyczno – pomocowych wchodzą:

1)  pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

1)  pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

2) asystent rodziny;

3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

6) pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami podmiotów reprezentowanych w zespole.

UCHWAŁA NR XXVII/3/2021 RADY GMINY KRZYŻANOWICE w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024

Skład Zespołu

Dane kontaktowe:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Krzyżanowice
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworków

tel. 32 419-63-00 (w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach)
e-mail: zespol@ops.krzyzanowice.pl

Dojazd: