Klub Senior +

Klub Senior+ w Gminie Krzyżanowice funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Gminie Krzyżanowice to miejsce spotkań mieszkańców Gminy w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior+ jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. 

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ może zostać każdy mieszkaniec Gminy Krzyżanowice, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

1) poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;

2) zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;

3) zapewnienia otwartego dostępu do usług;

4) promowania potencjału i doświadczenia seniorów;

5) motywowania uczestników do samopomocy;

6) animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora / seniorki.

7) animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym;

8) promowania wolontariatu międzypokoleniowego

Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

1) deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Gminie Krzyżanowice,

2) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania,

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych  i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli senior / seniorka chce w nich uczestniczyć.

Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.

Funkcjonowanie Klubu:

Klub Senior+ w Gminie Krzyżanowice funkcjonuje w dni robocze zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w dni wolne od pracy.

Klub czynny:

Wtorek godz. 9:45 – 13:00

Czwartek godz 14:15- 17:00

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
  • warsztatów tematycznych,
  • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Podmiot prowadzący: Gmina Krzyżanowice

jednostka organizacyjna: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Kontakt:

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Gminie Krzyżanowice można składać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
ul. Zamkowa  50
47-451 Tworków

Adres Klubu:

Klub Senior +
ul. Szkolna 1
47-450 Owsiszcze

 

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Edycja 2018) oraz ze środków Gminy Krzyżanowice