PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024”

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 100 %

Całkowita wartość zadania: 28 203,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach informuje, że Gmina Krzyżanowice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Programu ogłasza się nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu:

 • za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą niepełnosprawną.
 • za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę na dzieckiem do ukończenia 16. Roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastęczej i rodzinnego domu dziecka).

Program będzie realizowany w Gminie Krzyżanowice w formie: pobytu całodobowego, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizacja zadania finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne.

Wnioski dla mieszkańców Gminy Krzyżanowice prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, na wzorze zamieszczonym w załączniku (załączniki poniżej) w godzinach pracy Ośrodka.

 • Karta zgłoszenia -zał. nr 7
 • Klauzula RODO zał. nr 12
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków, , telefon: 32 4196300.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx