Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

a)      niezależnie od dochodu;
b)      w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (świadczenie jest świadczeniem podzielnym, przysługującym również w niepełnej wysokości, za niepełny miesiąc, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych);
c)      matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę);
d)      opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
e)      w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;
f)       przez okres – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką:

– 52 tygodni – jednego dziecka,

– 65 tygodni – dwojga dzieci

– 67 tygodni – trojga dzieci

– 69 tygodni – czworga dzieci

– 71 tygodni – pięciorga i więcej dzieci.

Mogą ubiegać się osoby:

które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in:

– studenci, osoby uczące się

– osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)

– osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych

– osoby zatrudnione

– prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nie przysługuje, m.in.:
a)      w przypadku rodzica, gdy:

– co najmniej jeden z nich otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

– przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

b)      w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej:

– co najmniej jedna z osób otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

– nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

c)      w przypadku przysposobienia dziecka:

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej 

– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej – od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie jest dochodem uzyskanym, w związku z czym w przypadku ustalenia w rodzinie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami łącznie z prawem do świadczenia rodzicielskiego – należy dokonać ponownego przeliczenia dochodu rodziny celem dalszego pobierania zasiłku rodzinnego.