RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice  z siedzibą w Tworkowie, przy ul. Zamkowej 50, 47-451 Tworków, adres e-mail:  ops@krzyzanowice.pl  

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej iod@krzyzanowice.pl lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, przy ul. Zamkowej 50, 47-451 Tworków

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia nr 2016/679, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, a w szczególności z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

lub  celu zawarcia lub wykonania umowy z  osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, dla których Administratorem jest OPS Krzyżanowice, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Ośrodka w określonym celu i zakresie.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach określonych, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wycofanie zgody?

Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody  lub wprzypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej  cofnięcia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, co z kolei będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia postępowania w danej sprawie i nie udzieleniem wsparcia o które Państwo się starają.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gdzie będą przekazywane i czy będą przetwarzane automatycznie?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.