Program „Posiłek w szkole i w domu” na 2024 rok

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2024r.:
60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi na 2024r.:
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

  • dzieciom do 7 roku życia
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów,
z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta. Wysokość dotacji jest ustalana między wojewodą a wójtem, mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W zakresie realizacji powyższego programu Rada Gminy Krzyżanowice podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr LXIV/97/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXIV/96/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 r w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXIV/98/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

https://dzienniki.slask.eu/legalact/2023/10048

https://dzienniki.slask.eu/