Stypendia i pomoc materialna dla uczniów

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów

 

Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krzyżanowice może otrzymać pomoc materialną ze środków publicznych w postaci:

 1. stypendium szkolnego;
 2. zasiłku szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

 1. wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz pełnoletniego ucznia;
 2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom
  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji odpowiednio obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,

Zasiłek szkolny przysługuje osobom, wymienionym wyżej, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 3. Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
  9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy we wskazanym w decyzji miejscu.
 4. Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, do   wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego, rozliczonej po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.
 5. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 6. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.


Wniosek o stypendium i zasiłek szkolny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty