Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Świadczenia rodzinne

I. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

II. Zasiłek pielęgnacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

III. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

IV. Świadczenie pielęgnacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024 r.
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)

VI. Świadczenie rodzicielskie

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie „Za życiem”)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie „Za życiem”)

Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 3. Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów

Dodatki mieszkaniowe

 1. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego
 2. Deklaracja o dochodach

Pozostałe druki do pobrania

 1. Oświadczenie zgodnie z art. 75 ust. 2 KPA
 2. Oświadczenia na potrzeby koordynacji
 3. Zaświadczenie do programu „Czyste powietrze”
 4. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 5. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 6. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
 7. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną1) potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 8. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wzory wniosków pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina