Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Dofinansowanie projektu: 100 %
Całkowita wartość zadania: 129 743,97 zł
Gmina Krzyżanowice informuje, że przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego” – edycja 2024, który ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia z niepełnosprawnościami uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej oraz wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione i niezamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

WAŻNE
• W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w dziale V Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego”- edycja 2024, finansowane z innych źródeł.
• Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „- edycja 2024.
• Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Załączniki wymagane do wniosku (wniosek do pobrania w załącznikach poniżej):
⎕ kopia orzeczenia o niepełnosprawności
⎕ karta zgłoszenia do Programu „AOOzN” – edycja 2024 zał. nr 7 (do pobrania w załącznikach poniżej)
⎕ karta zakresu czynności AOOzN zał. nr 8
⎕ klauzula RODO zał. nr 15
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx