Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

Fundusz Solidarnościowy

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 – Fundusz Solidarnościowy

Gmina Krzyżanowice informuje, że przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023r.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 100 %

Całkowita wartość projektu: 39 377,00 zł

Cel i adresaci Programu:

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” -edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

 1. Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa
  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 1. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – (w tych samych godzinach)
  – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Termin realizacji Programu – do 31.12.2023r. osoby zakwalifikowane nie ponoszą kosztów usługi AOON w ramach Programu.

Warunkiem zakwalifikowania jest złożenie karty zgłoszenia, oświadczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Przesłane drogą elektroniczną EPUAP, listownie  Poczta Polska lub osobiście w siedzibie Ośrodka – decyduje kolejność zgłoszeń.

Załaczniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023