Skład zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice

Realizując zapisy ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Rada Gminy w Krzyżanowicach  podjęła Uchwałę Nr LVIII/63/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie: trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Wójt Gminy Krzyżanowice  na mocy uchwały Rady Gminy, Zarządzeniem Nr 0050.242.2023 z 10.11.2023 r., powołał Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Krzyżanowice, którego zadaniem  jest skoordynowana praca ze sprawcami przemocy oraz osobami dotkniętymi przemocą.

Przewodniczący Zespołu

 Beata Kisiel

Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Gabriela Flut

kontakt:

W godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

tel. 32 419-63-00
e-mail: zespol@ops.krzyzanowice.pl