Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Krzyżanowice i zarządzeń Wójta Gminy Krzyżanowice

Do zadań tych należy m.in. :

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  6. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego.
  7. Wydawanie Kart Dużej rodziny
  8. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych
  9. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”
  10. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych