Skład zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Realizując zapisy ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy w Krzyżanowicach  podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.31.2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 

Wójt Gminy Krzyżanowice  na mocy uchwały Rady Gminy, Zarządzeniem Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 r., powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem  jest skoordynowana praca ze sprawcami przemocy oraz osobami dotkniętymi przemocą.

 

Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Buczek

 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Katarzyna Dastig

 

kontakt:

W godzinach pracy Ośrodka

tel. 32 419-63-00
e-mail: ops@krzyzanowice.pl