Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. Policji;
  4. oświaty;
  5. ochrony zdrowia.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1) opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie Gminy;
3) składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  Gminy Krzyżanowice  oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
6) inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
8) wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
9) prowadzenie  banku  informacji   o  działających   w Gminie instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.

UCHWAŁA NR XXVII/3/2021 RADY GMINY KRZYŻANOWICE w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024

Skład Zespołu

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie.

Dane kontaktowe:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworków
II Piętro, pokój 7

tel. 32 419-63-00 (w godzinach pracy Ośrodka)
e-mail: ops@krzyzanowice.pl

Dojazd: