Świadczenie „dobry start”

Świadczenie „Dobry start”

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

  1. rodzicom,
  2. opiekunom faktycznym,
  3. opiekunom prawnym,
  4. rodzinom zastępczym,
  5. osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  6. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  7. dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– raz w roku na dziecko uczące się w szkole;

Świadczenie przysługuje również osobom uczącym się raz w roku.

Definicje:

opiekun faktyczny
– oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie

osoba ucząca się
– oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą

dziecko
– oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

szkoła
– oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy


Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.


Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.


Ustalanie prawa do świadczenia Dobry start

Ustalanie prawa do świadczenia „Dobry start”

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start). Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek :
– matki,
– ojca,
– opiekuna faktycznego,
– opiekuna prawnego,
– rodziny zastępczej,
– osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
– dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
– dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo
-osoby uczącej się.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo–terapeutycznej.

Postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

Składanie wniosków

Składanie wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, odpowiednio od dnia 1 lipca lub sierpnia do dnia 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Obowiązki pobierających świadczenie

Obowiązki pobierających świadczenie

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Osoby otrzymujące świadczenie dobry start, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start.


Wniosek o świadczenie ” Dobry start”

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”