Informacja nt. Dodatek osłonowy

Opublikował: | 4 stycznia 2022

DODATEK OSŁONOWY
Informuje się wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice, że od 01 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.
KOMU PRZYSŁUGUJE?
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego wynoszącego:
• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2.100 zł miesięcznie,
• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1.500 zł miesięcznie na osobę.
Do kryterium nie wlicza się świadczeń socjalnych
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł
O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.
• Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022r do 31 lipca 2022r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020r.
• Składając wniosek od 1 sierpnia 2022r. do 31 października 2022r. ujawniamy dochody z 2021r.
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.150/1.437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe tj. zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Wnioski dostępne są na stronie www.ops.krzyzanowice.pl, www.krzyzanowice.pl

LINK DO WNIOSKU – Wniosek – dodatek osłonowy

Wszelkie informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie lub pod nr telefonu 32 419 63 00