Nowelizacja świadczenia wychowawczego „500plus”

Opublikował: | 22 maja 2019

Nowelizacja świadczenia wychowawczego „500plus”

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17.05.2019 poz. 924) wprowadzono istotne zmiany w realizacji Programu 500+.

Przyjęta nowelizacja wprowadza między innymi prawo do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód, a także dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca bieżącego roku.

Wnioski można składać drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) od 1 lipca, natomiast tradycyjną – od 1 sierpnia. 

Celem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Terminy wypłat należnych świadczeń według dat złożenia wniosków ustalone zostały następująco:

– w przypadku wniosków złożonych w terminie do 31 sierpnia 2019 r.  wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 r.

– w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 września do 30 września 2019 r. wypłata świadczenia nastąpi do końca listopada 2019 r.

– wnioski złożone w okresie od 01 października do 31 października 2019 r.  wypłata świadczenia nastąpi do końca grudnia 2019 r.

– wnioski złożone w okresie od 01 listopada do 30 listopada 2019 r.  wypłata świadczenia nastąpi do końca stycznia 2020 r.

– wnioski złożone w okresie od 01 grudnia do 31 stycznia 2020 r.  wypłata świadczenia nastąpi do końca lutego 2020 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyłać będzie wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Ustawa wprowadza także szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.