Projekty

Projekty

 

PROJEKT DLA OBYWATELI UKRAINY ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

 Gmina Krzyżanowice realizuje projekt pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, działanie 9.2 dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.10 usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Projekt realizowany jest na terenie gminy Krzyżanowice w okresie od 01.07.2022 do 31.05.2023 i skierowany jest do obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, zamieszkujących obecnie na terenie gminy Krzyżanowice. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania w/w rodzin, poznanie walorów kultury, tradycji a także ich integrację ze społecznością lokalną.

Zakłada się następujące efekty z udzielonych form pomocy: zwiększenie integracji grupy uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym, a także ich pozytywny wpływ na funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Całkowita wartość projektu to 82 575,00 zł.

Wkład własny to: 12 386,25 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 70 188,75 zł.

„Drugiemu Człowiekowi”

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu realizował projekt „Drugiemu Człowiekowi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Celem projektu było promowanie i rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego. W ramach projektu podejmowane były działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Adresatami Projektu „Drugiemu Człowiekowi” były osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze – nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących działań:  

– udział w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

– udział w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych,

– terapii psychologicznej,

– doradztwo zawodowe

– usługi asystentów dla osób niepełnosprawnych.

Skorzystanie z powyższych form było uzależnione od tego jakie formy wsparcia organizowane są przez dany Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony w grudniu 2017.