Program przeciwdziałania przemocy

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak również Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy w Krzyżanowicach  podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.76.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020.