Informacja w/s naboru wniosków na program OPIEKA WYTCHNIENIOWA oraz ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- edycja 2022

Opublikował: | 12 stycznia 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, że w związku
z zakwalifikowaniem Gminy Krzyżanowice do programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego edycja 2022 osoby zainteresowane udziałem w w/w programach mogą składać wnioski o wsparcie
 w ramach w/w programów. Nabór wniosków prowadzony będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie. Z uwagi na ograniczoną pulę środków decyduje kolejność zgłoszeń oraz pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Program „Opieka Wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ma na celu czasowe odciążenie opiekunów od sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami zależnymi.  Gmina realizuje w/w program poprzez zapewnienie opieki w formie całodobowej w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub placówce wskazanej przez uczestnika programu przez okres maksymalnie 14 dni w roku.
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu do szkoły, pracy a także korzystaniu
z dóbr kultury

Osoby zainteresowane wsparciem w w/w zakresie mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie. Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat programów dostępne są na stronie internetowej www.ops.krzyzanowice.pl w zakładce Fundusz Solidarnościowy

1.Zalacznik-nr-8-do-programu-AOON