Zaproszenie do składania ofert

Opublikował: | 10 grudnia 2019

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadania:

  • Świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzyżanowice 2020 – II Nabór

w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, oznaczonych odpowiednim opisem.

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice, w pokoju nr 1 do dnia 23.12.2019r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania lub prawo do jego odwołania.

Więcej informacji tutaj