Stypendia szkolne 2019/2020

Opublikował: | 8 sierpnia 2019

Stypendia szkolne 2019/2020

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2019/2020 – stypendia szkolne

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12. 03. 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 z późniejszymi zmianami)
  • są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
  • są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki),
  • są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
  • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Krzyżanowice.

 Decyzja o przyznanie stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie wniosku odpowiednio do sytuacji materialnej ucznia. Wniosek składają rodzice /opiekunowie/ ucznia, uczniowie pełnoletni składają go sami.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Refundacja następuje na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktury, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia ze szkół o poniesieniu wydatków związanych z pobieraniem nauki). Rachunki powinny być wystawione imiennie na ucznia lub na rodzica/opiekuna wymienionego w decyzji.

 

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, 47-451 Tworków,  ul. Zamkowa 50.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 47-451 Tworków ul. Zamkowa 50 w terminie:

  • od 01 września do 15 września 2019 roku,
  • od 01 września do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Dodatkowe informacje: w OPS Krzyżanowice pod numerem tel: (32) 419 63 00, e-mail: ops@krzyzanowice.pl

INFORMACJA dotycząca zasiłku szkolnego

Uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2018 poz. 2220 z późń. zm.) . O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek składa się na formularzu i w miejscu jak dla stypendium szkolnego.